بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد


 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت
تاريخ درج: 15/1/95


مقاله: تحلیل اثرات اقتصادي- اجتماعی تعاونیهاي فرش دستباف روستایی استان همدان-دانلود95/1/15- سایت اطلاع رسانی فرش ایران_کارپتور
    
    
    منبع: نشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی سال چهاردهم، شماره 32 ، بهار 93
    
    سمیه لطیفی
    کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا همدان 1
    Email: somaye.latifi84@gmail.com
    
    حشمت اله سعدي
    دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا همدان
    Email: hsaadi48@yahoo.com
    
    حسین شعبانعلی فمی
    دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهران
    Email: hfami@ut.ac.ir
    
    سید محسن مشرف
    کارشناس معاونت تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران
    Email: smm1344@gmail.com
    
    
    تعاونی‌هاي فرش دستباف روستایی با هدف حمایت از قشر محروم و مولد قالیباف کشور و سازماندهی آنها در قالب نظام تعاون به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادي در این هنر و صنعت ملی تشکیل شده‌اند.
    هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش این تعاونی‌ها در بهبود وضعیت اقتصادي - اجتماعی قالیبافان استان همدان است.
    جامعه آماري تحقیق را اعضاء تعاونی‌هاي فرش دستباف استان همدان تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران 214 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.
     همچنین با توجه به هدف تحقیق به تعداد برابر (n=214) از قالیبافان غیر عضو تعاونی‌ها جهت مقایسه وضعیت اقتصادي- اجتماعی دو گروه انتخاب شدند.
    روش نمونه‌گیري به صورت انتساب متناسب طبقه‌اي و در مرحله بعد به صورت تصادفی بوده است. مهمترین ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 0/81 نشان داد که بین قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی‌ها به لحاظ میزان تولید، درآمد حاصل از قالیبافی، دسترسی به وام و تسهیلات قالیبافی، دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی، میزان تعامل اجتماعی، میزان آگاهی اجتماعی و دانش و آگاهی تخصصی قالیبافی تفاوت معنی‌دار در سطح یک درصد وجود دارد به طوري که قالیبافان عضو تعاونی از وضعیت بهتري در مقایسه با قالیبافان غیر عضو برخوردار بوده‌اند. همچنین نتایج نشان داد بین عضویت در تعاونی و برخورداري از خدمات بیمه، دریافت وام و تسهیلات قالیبافی و شرکت در دوره‌هاي آموزشی رابطه معنی‌داري در سطح 1 درصد وجود دارد. در مجموع می‌توان گفت تعاونی‌هاي فرش دستباف روستایی استان همدان نقش مؤثري در بهبود وضعیت اقتصادي - اجتماعی قالیبافان استان داشته‌اند.
    
    
برای دانلود کتاب روی تصویر زیر کلیک کنید:
    
 
 
  رويدادها
  مقالات
  گفتگو
  دنياي نشر
  گزارش
  نقد و نظر
  قوانين و مقررات
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.